પ્રકાશનો

પ્રકાશનો

કૃષિલક્ષી પ્રકાશનો

અમદાવાદ

અ.નં. વિગતો પીડીએફ ફોર્મેટમાં ડાઉનલોડ કરો
ડાંગરની વૈજ્ઞાનિક ખેતી પદ્ધતિ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(8 MB)
ખેડૂત લક્ષી પ્રવૃત્તિઓ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(4 MB)
ખેડૂતોને મુંઝવતા પ્રશ્નો અને તેના ઉકેલો PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(4 MB)
ખેડૂતોને મુંઝવતા પ્રશ્નો અને તેના ઉકેલો PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(1.65 MB)
દેશી કપાસની વૈજ્ઞાનિક ખેતી પદ્ધતિ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(5 MB)
ઘઉંની વૈજ્ઞાનિક ખેતી પદ્ધતિ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(3.62 MB)
બીટી કપાસની વૈજ્ઞાનિક ખેતી પદ્ધતિ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(3.44 MB)

નવસારી

અ.નં. વિગતો પીડીએફ ફોર્મેટમાં ડાઉનલોડ કરો
શાકભાજી પાકોમાં સંકલિત જીવાત વ્‍યવસ્‍થાપન PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(1.39 MB)

પંચમહાલ

અ.નં. વિગતો પીડીએફ ફોર્મેટમાં ડાઉનલોડ કરો
આત્મા બુક PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(7.7 MB)
આત્મા પુસ્તક શીર્ષક પાનું PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(371 KB)

તાપી

અ.નં. વિગતો પીડીએફ ફોર્મેટમાં ડાઉનલોડ કરો
આત્‍મા યોજનાની માહિતી આપતી પુસ્‍તિકા PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(1.39 MB)
કપાસ ડાંગર ને લગતી ફાર્મ સ્કૂલ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(109 KB)
સોયાબીન તુવેર વટાણા ને લગતી ફાર્મ સ્કૂલ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(55.4 KB)
ફોલ્ડર ફાઇલ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(338 KB)
કઠોળ ના પાકોની આધુનિક ખેતી પદ્ધતિ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(719 KB)
ખેડૂત ઉપયોગી ખેતી વિષયક સંક્ષિપ્‍ત માહિતી PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(3.20 MB)
પશુ બૂક PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(3.20 MB)
પેડ બૂક PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(86.2 KB)

ડાંગ

અ.નં. વિગતો પીડીએફ ફોર્મેટમાં ડાઉનલોડ કરો
ડાંગર PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(27.9 MB)
પશુપાલન-૧ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(50 MB)
પશુપાલન-૨ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(50 MB)
વેલવાળા-શાકભાજી PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(1.30 MB)

વલસાડ

અ.નં. વિગતો પીડીએફ ફોર્મેટમાં ડાઉનલોડ કરો
એક ઝલક PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(5.49 MB)
બકરાંપાલન PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(2.98 MB)
સેન્‍દ્રિય ખેતી પદ્ધતિ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(3.78 MB)
‘‘શ્રી’’ પદ્ધતિથી ડાંગરની ખેતી PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(8.14 MB)
વેલવાળા શાકભાજીની વૈજ્ઞાનિક તજજ્ઞતા PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(2.67 MB)
નેવિગેશન પર જાઓ