પ્રકાશનો

સંપર્ક

મુખ્ય કચેરી

આત્‍મા ડાયરેકટોરેટ એન્‍ડ સમેતી

સરનામું :

પી-૭, એમ-ફલોર, કૃષિ ભવન સેકટર-૧૦-એ, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦
ગુજરાત

ફોન :

+૯૧ ૭૯ ૨૩૨૪૫૨૮૭ /૨૩૨૪૫૦૪૩

ફેક્સ :

૦૨૩૨-૪૫૧૫૯

ઇ-મેઇલ :
sameti.gujarat@gmail.com

Click Here to View Google Map
નેવિગેશન પર જાઓ>