પ્રકાશનો

પ્રવૃત્તિઓ

નિદર્શન

આત્મા યોજના સાથે જોડાયેલ ગૃપોને કૃષિ યુનીવર્સીટી દ્વારા કરાયેલ નવિન સંશોધનથી બહાર પાડેલ જુદા-જુદા પાકોની નવીન જાતો, IPM, INM, IMD તેમજ પશુપાલન, મત્સ્યપાલન, મધમાખી ઉછેર, વર્મી કંમ્પોસ્ટ, મરઘા પાલન વગેરે વિષયો પર ખેડુતોના ખેતર અથવા પ્લોટની જગ્યાએ નિદર્શનો ગોઠવવામાં આવે છે. આ નિદર્શન દ્વારા ખેડુતોને નવીન ટેક્નોલોજી અને ખેતીમાં વૈજ્ઞાનિક અભિગમ વિષે માહિતગાર કરવામાં આવે છે. "Learning by Doing” અને "Seeing is Believing” ની વિચારધારા પર આ નિદર્શન ગોઠવવામાં આવે છે. જેથી ખેડુતો ખેતર પર જ પ્રત્યક્ષ કાર્ય કરે છે અને જુવે છે જેથી સરળતાથી તે સ્થળ ઉપરની જાણકારી મેળવી પોતાના ખેતર પર અપનાવી શકે છે.આ નિદર્શન એકમ દ્વારા પ્રગતિશીલ ખેડુત પોતાનું જ્ઞાન અને તજજ્ઞતા બીજા ખેડુતોને આપી ખેતીમાં આગળ વધવા માટે પ્રેરણા પૂરી પાડવા મદદરૂપ સાબિત થાય છે.

નિદર્શનો માટે જિલ્લા કક્ષાએ પ્રોજેક્ટ ડાયરેક્ટરની કચેરી દ્વારા જીલ્લાના દરેક તાલુકા પૈકી સરેરાશ ૧૨૫ નિદર્શન એક એકરના પ્લોટ/ખેતરમાં ગોઠવવામાં આવે છે તથા પ્રતિ નિદર્શન રૂ.૪૦૦૦/- ની મર્યાદામાં ખેત સામગ્રી સહાય માટે આપવાની જોગવાઇ નક્કી કરવામાં આવેલ છે.

નિદર્શનની વધારે માહિતી માટે તાલુકા કક્ષાએ બ્લોક ટેકનોલોજી મેનેજર અને ગ્રામ્ય કક્ષાએ આસીસ્ટન્ટ ટેકનોલોજી મેનેજરનોસંપર્ક કરો.

વર્ષ નિદર્શન પુરુષ સ્‍ત્રી લાભાર્થીઓની સંખ્‍યા
૨૦૦૭-૦૮ ૫૩૦૧ ૪૧૦૩ ૧૧૯૮ ૫૩૦૧
૨૦૦૮-૦૯ ૯૫૨૨ ૬૬૭૩ ૨૮૪૯ ૯૫૨૨
૨૦૦૯-૧૦ ૧૩૮૫૬ ૮૭૫૦ ૫૧૦૬ ૧૩૮૫૬
૨૦૧૦-૧૧ ૨૧૪૫૫ ૧૪૫૩૫ ૬૯૨૦ ૨૧૪૫૫
૨૦૧૧-૧૨ ૩૨૦૮૪ ૨૪૦૩૯ ૮૦૪૫ ૩૨૦૮૪
૨૦૧૨-૧૩ ૫૧૦૨૪ ૩૩૭૭૬ ૧૭૨૪૮ ૫૧૦૨૪
૨૦૧૩-૧૪ ૩૯૨૬૪ ૨૮૫૧૯ ૧૦૭૪૫ ૩૯૨૬૪
૨૦૧૪-૧૫ ૪૬૪૧૯ ૩૩૯૭૯ ૧૨૪૪૦ ૪૬૪૧૯
૨૦૧૫-૧૬ ૩૩૮૩૬ ૨૪૨૮૪ ૯૫૫૨ ૩૩૮૩૬
૨૦૧૬-૧૭ ૩૫૨૩૯ ૨૧૦૩૭ ૧૪૨૦૨ ૩૫૨૩૯
૨૦૧૭-૧૮ ૩૪૭૦૯ ૨૨૧૨૯ ૧૨૫૮૦ ૩૪૭૦૯
૨૦૧૮-૧૯ ૩૬૩૬૬ ૨૬૮૨૨ ૯૫૪૫ ૩૬૩૬૭
કુલ ૩૫૯૦૭૫ ૨૪૮૬૪૬ ૧૧૦૪૩૦ ૩૫૯૦૭૬
નેવિગેશન પર જાઓ>