પ્રકાશનો

જિલ્લાવાર સંપર્કો

જિલ્લાવાર સંપર્કો

અમદાવાદ
 • કચેરીનું સરનામું :

  પ્રોજેક્ટ ડાયરેક્ટર આત્મા, ખેડુત તાલીમ કેન્દ્ર, વિસત પેટ્રોલ પંપ ની નજીક, સાબરમતી, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૫

 • ઇમેલ એડ્રેસ :

  ahmedabad.atma@gmail.com

 • ફોન નંબર :

  ૦૭૯-૨૭૫૦૦૫૨૯

 • ફેકસ નંબર :

  ૦૭૯-૨૭૫૦૦૯૨૪

અમરેલી
 • કચેરીનું સરનામું :

  ખેડૂત તાલીમ કેન્દ્ર, ચક્કરગઢ રોડ, ગજેરા સંકુલ પાસે, અમરેલી

 • ઇમેલ એડ્રેસ :

  atmaproject.amreli@gmail.com

 • ફોન નંબર :

  ૦૨૭૯૨-૨૨૦૫૬૨

 • ફેકસ નંબર :

  ૦૨૭૯૨-૨૨૦૫૬૨

આણંદ
 • કચેરીનું સરનામું :

  C/o. ફાર્મર ટ્રેનિંગ સેન્ટર, ડી. એસ.પી. કચેરીની સામે,બોરસદ રોડ, આણંદ

 • ઇમેલ એડ્રેસ :

  anand.atma1@gmail.com

 • ફોન નંબર :

  ૦૨૬૯૨-૨૬૧૩૨૭

 • ફેકસ નંબર :

  -

બનાસકાંઠા
 • કચેરીનું સરનામું :

  આત્મા કચેરી ,ખેડુત તાલીમ કેન્દ્ર ,ડીસા

 • ઇમેલ એડ્રેસ :

  atma.banaskantha@gmail.com

 • ફોન નંબર :

  ૦૨૭૪૪-૨૨૧૨૧૪

 • ફેકસ નંબર :

  ૦૨૭૪૪-૨૨૧૨૧૪

ભાવનગર
 • કચેરીનું સરનામું :

  ખેડુત તાલીમ કેન્દ્ર, શામળદાસ કોલેજ ક્રિકેટ કંપાઉન્ડ, એમ.બી.એ. ભવન પાછળ, ભાવનગર-364001

 • ઇમેલ એડ્રેસ :

  atmabhavnagar2008@gmail.com

 • ફોન નંબર :

  ૦૨૭૮-૨૫૧૨૪૩૨

 • ફેકસ નંબર :

  ૦૨૭૮-૨૫૧૨૪૩૨

બોટાદ
 • કચેરીનું સરનામું :

  ખેડુત તાલીમ કેન્દ્ર, શામળદાસ કોલેજ ક્રિકેટ કંપાઉન્ડ, એમ.બી.એ. ભવન પાછળ, ભાવનગર-364001

 • ઇમેલ એડ્રેસ :

  botad.atma1@gmail.com

 • ફોન નંબર :

  ૦૨૭૮-૨૫૧૨૪૩૨

 • ફેકસ નંબર :

  ૦૨૭૮-૨૫૧૨૪૩૨

દાહોદ
 • કચેરીનું સરનામું :

  પ્રોજેક્ટ ડાયરેક્ટરશ્રીની કચેરી, ખેડુત તાલીમ કેન્દ્ર, ચાકલીયા ચાર રસ્તા, ઠક્કર બાપાના બાવલા પાસે, દાહોદ

 • ઇમેલ એડ્રેસ :

  atmadhd@gmail.com

 • ફોન નંબર :

  ૦૨૬૭૩-૨૪૨૩૭૮

 • ફેકસ નંબર :

  ૦૨૬૭૩-૨૪૨૩૭૮

ડાંગ
 • કચેરીનું સરનામું :

  ખેડુત તાલીમ કેન્દ્ર, આહવા - ડાંગ

 • ઇમેલ એડ્રેસ :

  atmadang07@gmail.com

 • ફોન નંબર :

  ૦૨૬૩૧ - ૨૨૦૩૫૫

 • ફેકસ નંબર :

  ૦૨૬૩૧ - ૨૨૦૩૫૫

દેવભૂમિ દ્વારકા
 • કચેરીનું સરનામું :

  ખેડૂત તાલીમ કેન્દ્ર,એરફોર્સ રોડ, જામનગર

 • ઇમેલ એડ્રેસ :

  atma.dwarka@gmail.com

 • ફોન નંબર :

  ૦૨૮૮-૨૭૧૦૪૭૦

 • ફેકસ નંબર :

  ૦૨૮૮-૨૭૧૦૪૭૦

ગાંઘીનગર
 • કચેરીનું સરનામું :

  ખેડુત તાલિમ કેંન્દ્ર, સેકટર- ૧૫, ગાંઘીનગર

 • ઇમેલ એડ્રેસ :

  atmagandhinagar@gmail.com

 • ફોન નંબર :

  ૦૭૯-૨૩૨૪૩૮૫૩

 • ફેકસ નંબર :

  ૦૭૯-૨૩૨૪૩૮૫૩

જામનગર
 • કચેરીનું સરનામું :

  ખેડૂત તાલીમ કેન્દ્ર,એરફોર્સ રોડ, જામનગર

 • ઇમેલ એડ્રેસ :

  atma.jmn@gmail.com

 • ફોન નંબર :

  ૦૨૮૮-૨૭૧૦૪૭૦

 • ફેકસ નંબર :

  ૦૨૮૮-૨૭૧૦૪૭૦

જૂનાગઢ
 • કચેરીનું સરનામું :

  આત્મા જૂનાગઢ FTC જૂનાગઢ

 • ઇમેલ એડ્રેસ :

  atma.jnd124@gmail.com

 • ફોન નંબર :

  ૦૨૮૫૨૬૩૧૭૯૪

 • ફેકસ નંબર :

  ૦૨૮૫૨૬૩૧૭૯૪

ખેડા
 • કચેરીનું સરનામું :

  આત્મા પ્રોજેક્ટ, ખેડુત તાલીમ કેન્દ્ર, ટીસીડી ફાર્મ પાસે, ઠાસરા જી: ખેડા

 • ઇમેલ એડ્રેસ :

  atmakheda@yahoo.co.in

 • ફોન નંબર :

  ૦૨૬૯૯-૨૨૨૨૩૭

 • ફેકસ નંબર :

  -

કચ્છ
 • કચેરીનું સરનામું :

  ખેડુત તાલીમ કેન્દ્ર (આત્મા પ્રોજેક્ટ), એસ.ટી.વર્કશોપની બાજુમાં, પડદાભીઢ હનુમાન રોડ, સંસ્કારનગર, ભુજ - કચ્છ. ૩૭૦૦૦૧

 • ઇમેલ એડ્રેસ :

  atmakutch@gmail.com

 • ફોન નંબર :

  ૦૨૮૩૨-૨૨૦૦૦૪

 • ફેકસ નંબર :

  ૦૨૮૩૨-૨૨૦૦૦૪

મહેસાણા
 • કચેરીનું સરનામું :

  ખેડૂત તાલીમ કેન્દ્ર, ધોબી ઘાટ, મહેસાણા - ૩૮૪૦૦૧

 • ઇમેલ એડ્રેસ :

  atmamahesana@yahoo.in

 • ફોન નંબર :

  ૦૨૭૬૨-૨૨૦૮૪૦

 • ફેકસ નંબર :

  ૦૨૭૬૨-૨૨૦૮૪૦

મહિસાગર
 • કચેરીનું સરનામું :

  બીજ નિગમની બાજુમાં,મકાઇ સંશોધન કેન્દ્રના કમ્પાઉન્ડમાં, નવીન ખેડુત તાલીમ કેન્દ્ર, ધોળાકુવા,ગોધરા

 • ઇમેલ એડ્રેસ :

  pdatmagodhra@gmail.com

 • ફોન નંબર :

  ૦૨૬૭૨-૨૬૫૪૦૨

 • ફેકસ નંબર :

  -

નર્મદા
 • કચેરીનું સરનામું :

  ખેડૂત તાલીમ કેન્દ્ર, વડીયા પેલેસ કમ્પાઉન્ડ, રાજપીપલા

 • ઇમેલ એડ્રેસ :

  pdnarmada@gmail.com

 • ફોન નંબર :

  ૦૨૬૪૦-૨૨૪૩૨૬

 • ફેકસ નંબર :

  ૦૨૬૪૦-૨૨૪૩૨૬

 • કચેરીનું સરનામું :

  પ્રોજેકટ ડાયરેકટ આત્મા, ૪ થો માળ, જિલ્લા પંચાયત ભવન, જુનાથાના,નવસારી - ૩૯૬૪૪૫

 • ઇમેલ એડ્રેસ :

  atmaprojectnavsari@gmail.com

 • ફોન નંબર :

  ૦૨૬૩૭- ૨૮૧૦૮૫

 • ફેકસ નંબર :

  ૦૨૬૩૭-૨૩૩૦૩૦

પંચમહાલ
 • કચેરીનું સરનામું :

  બીજ નિગમની બાજુમાં,મકાઇ સંશોધન કેન્દ્રના કમ્પાઉન્ડમાં ,નવીન ખેડુત તાલીમ કેન્દ્ર, ધોળાકુવા,ગોધરા

 • ઇમેલ એડ્રેસ :

  pdatmagodhra@gmail.com

 • ફોન નંબર :

  ૦૨૬૭૨-૨૬૫૪૦૨

 • ફેકસ નંબર :

  -

પાટણ
 • કચેરીનું સરનામું :

  આત્મા પ્રોજેક્ટ, ખેડુત તાલીમ કેન્દ્ર,જીલ્લા પંચાયત સામે, પાટણ

 • ઇમેલ એડ્રેસ :

  patan.atma24@gmail.com

 • ફોન નંબર :

  ૦૨૭૬૬-૨૯૨૯૪૯

 • ફેકસ નંબર :

  -

પોરબંદર
 • કચેરીનું સરનામું :

  ખેડૂત તાલીમ કેન્દ્ર ની કચેરી, સાંદીપની મંદિર ની પાસે, સાંદીપની મંદિર રોડ, પોરબંદર -૩૬૦૫૭૫

 • ઇમેલ એડ્રેસ :

  atmapbr@gmail.con

 • ફોન નંબર :

  ૦૨૮૬-૨૨૨૨૮૫૧

 • ફેકસ નંબર :

  -

રાજકોટ
 • કચેરીનું સરનામું :

  આત્મા પ્રોજેકટ, ખેડુત તાલીમ કેન્દ્ર, બજરંગ વાડી નો ખુણો, જામનગર રોડ, રાજકોટ

 • ઇમેલ એડ્રેસ :

  atmarajkot@gmail.com

 • ફોન નંબર :

  ૦૨૮૧ ૨૪૫૨૧૮૧, ૨૪૫૦૦૪૨

 • ફેકસ નંબર :

  ૦૨૮૧ ૨૪૫૦૦૪૨

આત્મા ડાયરેકટોરેટ એંડ સમેતિ
 • કચેરીનું સરનામું :

  પી-7 એમ ફલોર કૃષિભવન સેકટર 10 ગાંધીનગર

 • ઇમેલ એડ્રેસ :

  sameti.gujarat@gmail.com

 • ફોન નંબર :

  ૦૭૯-૨૩૨૪૫૦૪૩

 • ફેકસ નંબર :

  ૦૭૯-૨૩૨૪૫૧૫૯

સુરત
 • કચેરીનું સરનામું :

  પ્રોજેક્ટ ડાયરેકટર આત્મા,નાયબ ખેતી નિયામક (તા.) ની કચેરી ,ખેડૂત તાલીમ કેન્દ્ર ,તેન રોડ,બારડોલી.- ૩૯૪૬૦૧

 • ઇમેલ એડ્રેસ :

  atmasurat12@gmail.com

 • ફોન નંબર :

  ૦૨૬૨૨-૨૨૦૨૪૪

 • ફેકસ નંબર :

  -

અરવલ્લી
 • કચેરીનું સરનામું :

  બ્લોક-૧ જિલ્લા પંચાયત , હિંમતનગર

 • ઇમેલ એડ્રેસ :

  atma.sabarkantha@gmail.com

 • ફોન નંબર :

  ૦૨૭૭૨-૨૪૦૨૨૩

 • ફેકસ નંબર :

  ૦૨૭૭૨-૨૪૦૨૨૩

સુરેંદ્રનગર
 • કચેરીનું સરનામું :

  આત્મા પ્રોજેકટની કચેરી,ખેડૂત તાલીમ કેંદ્ર, જિલ્લા ઉધોગ કેંદ્રની બાજુમાં,સુરેંદ્રનગર -૩૬૩૦૦૧

 • ઇમેલ એડ્રેસ :

  atma.surendranagar@gmail.com

 • ફોન નંબર :

  ૦૨૭૫૨-૨૮૪૪૮૦

 • ફેકસ નંબર :

  ૦૨૭૫૨-૨૮૪૪૭૭

તાપી
 • કચેરીનું સરનામું :

  ખેડુત તાલીમ કેન્દ્ર, વ્યારા

 • ઇમેલ એડ્રેસ :

  atmatapi@yahoo.com

 • ફોન નંબર :

  ૦૨૬૨૬-૨૨૦૭૩૨

 • ફેકસ નંબર :

  ૦૨૬૨૬-૨૨૦૩૬૫

વડોદરા
 • કચેરીનું સરનામું :

  આત્મા પ્રોજેક્ટ વડોદરા

 • ઇમેલ એડ્રેસ :

  pdatmavadodara@gmail.com

 • ફોન નંબર :

  ૦૨૬૫-૨૪૧૩૨૨૨

 • ફેકસ નંબર :

  -

વલસાડ
 • કચેરીનું સરનામું :

  ખેતીવાડી શાખા, જિલ્લા પંચાયત વલસાડ

 • ઇમેલ એડ્રેસ :

  atmaprojectvalsad@yahoo.in

 • ફોન નંબર :

  ૨૬૩૨૨૫૩૮૯૨

 • ફેકસ નંબર :

  ૨૬૩૨૨૫૩૮૯૧

નેવિગેશન પર જાઓ