પ્રકાશનો

જિલ્લાવાર સંપર્કો

જિલ્લાવાર સંપર્કો

અમદાવાદ
 • કચેરીનું સરનામું : ખેડૂત તાલીમ કેન્‍દ્ર, વિસત પેટ્રોલપં૫ની સામે, સાબરમતી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૫
 • ઇમેલ એડ્રેસ : ahmedabad.atma@gmail.com
 • ફોન નંબર : ૦૭૯-ર૭૫૦૦૯ર૪
 • ફેકસ નંબર : -
અમરેલી
 • કચેરીનું સરનામું : ખેડૂત તાલીમ કેન્‍દ્ર, ચકકરગઢ રોડ, ૫ટેલ સંકુલની બાજુમાં,અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
 • ઇમેલ એડ્રેસ : atmaproject.amreli@gmail.com
 • ફોન નંબર : ૦ર૭૯ર-રર૦૫૬૨
 • ફેકસ નંબર : -
આણંદ
 • કચેરીનું સરનામું : ખેડૂત તાલીમ કેન્‍દ્ર,ક્રિષ્ના કોમ્પલેકક્ષની બાજુમા,બોરસદ ચોકડી, આણંદ-૩૮૮૦૦૧
 • ઇમેલ એડ્રેસ : anand.atma1@gmail.com
 • ફોન નંબર : ૦ર૬૯ર-ર૬૧૩ર૭
 • ફેકસ નંબર : -
બનાસકાંઠા
 • કચેરીનું સરનામું : ખેડૂત તાલીમ કેન્‍દ્ર,ભણસાલી હોસ્પીટલની બાજુમાં, ડીસા જી. બનાસકાંઠા-૩૮૫૫૩૫
 • ઇમેલ એડ્રેસ : atma.banaskantha@gmail.com
 • ફોન નંબર : ૦ર૭૪૪-રર૧ર૧૪
 • ફેકસ નંબર :
ભરૂચ
 • કચેરીનું સરનામું : ખેડૂત તાલીમ કેન્‍દ્ર,ખેતીવાડી શાખા, જીલ્‍લા પંચાયત કચેરી, ભરૂચ-૩૯૨૦૦૧
 • ઇમેલ એડ્રેસ : atma.banaskantha@gmail.com
 • ફોન નંબર : ૦ર૬૪ર-ર૬૧૬૧૧
 • ફેકસ નંબર :
ભાવનગર
 • કચેરીનું સરનામું : ખેડૂત તાલીમ કેન્‍દ્ર, શામળદાસ કોલેજ ક્રિકેટ ગ્રાઉન્‍ડ સામે, એમ.બી.એ. ભવન પાછળ, ભાવનગર-૩૬૪૦૦૨
 • ઇમેલ એડ્રેસ : atmabhavnagar2008@gmail.com
 • ફોન નંબર : ૦ર૭૮-ર૫૧ર૪૩ર
 • ફેકસ નંબર : -
બોટાદ
 • કચેરીનું સરનામું : ખેડૂત તાલીમ કેન્‍દ્ર, શામળદાસ કોલેજ ક્રિકેટ ગ્રાઉન્‍ડ સામે, એમ.બી.એ. ભવન પાછળ, ભાવનગર-૩૬૪૦૦૨
 • ઇમેલ એડ્રેસ : botad.atma1@gmail.com
 • ફોન નંબર : ૦ર૭૮-ર૫૧ર૪૩ર
 • ફેકસ નંબર :
દાહોદ
 • કચેરીનું સરનામું : ખેડૂત તાલીમ કેન્‍દ્ર,ઠકકરબાપાના બાવલા પાસે,ચાકલીયા ચોકડી, દાહોદ-૩૮૯૧૫૧
 • ઇમેલ એડ્રેસ : atmadhd@gmail.com
 • ફોન નંબર : ૦ર૬૭૩-ર૪ર૩૭૮
 • ફેકસ નંબર : -
ડાંગ
 • કચેરીનું સરનામું :ખેડૂત તાલીમ કેન્‍દ્ર,નવાપુર રોડ, મુ.આહવા,જી.ડાંગ-૩૯૪૭૧૦
 • ઇમેલ એડ્રેસ :atmadang07@gmail.com
 • ફોન નંબર : ૦ર૯૩૧-રર૦૩૫૫
 • ફેકસ નંબર : -
દેવભૂમિ દ્વારકા
 • કચેરીનું સરનામું :જામનગર – દેવભૂમી દ્વારકાખેડૂત તાલીમ કેન્‍દ્ર, એરફોર્સ રોડ, જામનગર-૩૬૧૦૦૬
 • ઇમેલ એડ્રેસ :atma.dwarka@gmail.com
 • ફોન નંબર : ૦ર૮૮-ર૭૧૦૪૭૦
 • ફેકસ નંબર : -
ગાંઘીનગર
 • કચેરીનું સરનામું :ખેડૂત તાલીમ કેન્દ્ર,આઈ.ટી.આઈ.ની બાજુમાં, સેકટર-૧૫, ગાંધીનગર-૩૮ર૦૧૫
 • ઇમેલ એડ્રેસ :atmagandhinagar@gmail.com
 • ફોન નંબર : ૦૭૯-ર૩ર૪૩૮૫૩
 • ફેકસ નંબર : -
જામનગર
 • કચેરીનું સરનામું :જામનગર – દેવભૂમી દ્વારકાખેડૂત તાલીમ કેન્‍દ્ર, એરફોર્સ રોડ, જામનગર-૩૬૧૦૦૬
 • ઇમેલ એડ્રેસ :atma.jmn@gmail.com
 • ફોન નંબર : ૦ર૮૮-ર૭૧૦૪૭૦
 • ફેકસ નંબર : -
જૂનાગઢ
 • કચેરીનું સરનામું :ખેડૂત તાલીમ કેન્‍દ્ર, લઘુ કૃષિ ભવન, સરદાર બાગ સામે, બીજ નિગમની બાજુમાં, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
 • ઇમેલ એડ્રેસ :atma.jnd124@gmail.com
 • ફોન નંબર : ૦ર૮૫-ર૬૩૧૭૯૪
 • ફેકસ નંબર : -
ગીર સોમનાથ
 • કચેરીનું સરનામું :ખેડૂત તાલીમ કેન્‍દ્ર, લઘુ કૃષિ ભવન, સરદાર બાગ સામે, બીજ નિગમની બાજુમાં, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
 • ઇમેલ એડ્રેસ :-
 • ફોન નંબર : ૦ર૮૫-ર૬૩૧૭૯૪
 • ફેકસ નંબર : -
ખેડા
 • કચેરીનું સરનામું :ખેડૂત તાલીમ કેન્‍દ્ર,ટી.સી.ડી. ફાર્મની બાજુમાં,સીવિલ કોર્ટની પાછળ, મુ.ઠાસરા, જી. ખેડા-૩૮૮ર૫૦
 • ઇમેલ એડ્રેસ :atmakheda@yahoo.co.in
 • ફોન નંબર : ૦ર૬૯૯-રર૩૦૬૩
 • ફેકસ નંબર : -
કચ્છ
 • કચેરીનું સરનામું :ખેડૂત તાલીમ કેન્‍દ્ર, પડદાપીઠ હનુમાન રોડ, સંસ્‍કાર નગર,ભૂજ, જી.કચ્છ-૩૭૦૦૦૧
 • ઇમેલ એડ્રેસ :atmakutch@gmail.com
 • ફોન નંબર : ૦ર૮૩ર-રર૦૦૦૪
 • ફેકસ નંબર : -
મહેસાણા
 • કચેરીનું સરનામું :ખેડૂત તાલીમ કેન્‍દ્ર,ધોબીઘાટની સામે,મહેસાણા-૩૮૪૦૦૧
 • ઇમેલ એડ્રેસ :atmamahesana@yahoo.in
 • ફોન નંબર : ૦ર૭૬ર-રર૦૮૪૦ >
 • ફેકસ નંબર : -
મહિસાગર
 • કચેરીનું સરનામું :ખેડુત તાલીમ કેન્દ્ર,ધોળાકુવા, દાહોદ રોડ,ગોધરા, જી.પંચમહાલ-૩૮૯૦૦૧
 • ઇમેલ એડ્રેસ :pdatmagodhra@gmail.com
 • ફોન નંબર : ૦ર૬૭ર-ર૬૫૪૦ર
 • ફેકસ નંબર : -
નર્મદા
 • કચેરીનું સરનામું :ખેડૂત તાલીમ કેન્‍દ્ર,વડીયા પેલેસ કમ્પાઉન્‍ડ,રાજપી૫ળા, જી.નર્મદા-૩૯૩૧૪૫
 • ઇમેલ એડ્રેસ :pdnarmada@gmail.com
 • ફોન નંબર : ૦ર૬૪૦-રર૪૩ર૬
 • ફેકસ નંબર : -
 • કચેરીનું સરનામું :પ્રોજેક્ટ ડાયરેક્ટર આત્માચોથો માળ, જીલ્લા પંચાયત ભવન, જુના થાણા, નવસારી-૩૯૬૪૪૫
 • ઇમેલ એડ્રેસ :atmaprojectnavsari@gmail.com
 • ફોન નંબર : ૦ર૬૩૭-ર૮૧૦૮૫
 • ફેકસ નંબર : -
પંચમહાલ
 • કચેરીનું સરનામું :ખેડુત તાલીમ કેન્દ્ર, ધોળાકુવા, દાહોદ રોડ, ગોધરા, જી.પંચમહાલ-૩૮૯૦૦૧
 • ઇમેલ એડ્રેસ :pdatmagodhra@gmail.com
 • ફોન નંબર : ૦ર૬૭ર-ર૬૫૪૦ર
 • ફેકસ નંબર : -
પાટણ
 • કચેરીનું સરનામું :ખેડુત તાલીમ કેન્દ્ર,જીલ્‍લા પંચાયત સામે,પાટણ-૩૮૪૨૬૫
 • ઇમેલ એડ્રેસ :patan.atma24@gmail.com
 • ફોન નંબર : ૦ર૭૬૬-ર૯૨૯૪૯
 • ફેકસ નંબર : -
પોરબંદર
 • કચેરીનું સરનામું :ખેડૂત તાલીમ કેન્‍દ્ર,સાંદિ૫ની મંદીરની પાસે,સાંદિ૫ની રોડ, પોરબંદર-૩૬૦૫૭૫
 • ઇમેલ એડ્રેસ :atmapbr@gmail.con
 • ફોન નંબર : ૦ર૮૬-રરરર૮૫૧
 • ફેકસ નંબર : -
રાજકોટ
 • કચેરીનું સરનામું :ખેડૂત તાલીમ કેન્‍દ્ર,બજરંગ વાડીનો ખૂણો,જામનગર રોડ, રાજકોટ-૩૬૦૦૦૨
 • ઇમેલ એડ્રેસ :atmarajkot@gmail.com
 • ફોન નંબર : ૦ર૮૧-ર૪૫ર૧૮૧
 • ફેકસ નંબર : -
મોરબી
 • કચેરીનું સરનામું :ખેડૂત તાલીમ કેન્‍દ્ર,બજરંગ વાડીનો ખૂણો,જામનગર રોડ, રાજકોટ-૩૬૦૦૦૨
 • ઇમેલ એડ્રેસ :atmarajkot@gmail.com
 • ફોન નંબર : ૦ર૮૧-ર૪૫ર૧૮૧
 • ફેકસ નંબર : -
આત્મા ડાયરેકટોરેટ એંડ સમેતિ
 • કચેરીનું સરનામું :પી-7 એમ ફલોર કૃષિભવન સેકટર 10 ગાંધીનગર
 • ઇમેલ એડ્રેસ :sameti.gujarat@gmail.com
 • ફોન નંબર : ૦૭૯-૨૩૨૪૫૦૪૩
 • ફેકસ નંબર : -
સુરત
 • કચેરીનું સરનામું :ખેડુત તાલીમ કેન્દ્ર,તેન રોડ, બારડોલી,જી.સુરત-૩૯૪૬૦૧
 • ઇમેલ એડ્રેસ :atmasurat12@gmail.com
 • ફોન નંબર : ૦ર૬૧-ર૬૫૧૮૧૭
 • ફેકસ નંબર : -
સાબરકાંઠા
 • કચેરીનું સરનામું :આત્મા પ્રોજેક્ટ, પ્રથમ માળ,જીલ્‍લા પંચાયત, બાયપાસ રોડ, હિમતનગર, જી.સાબરકાંઠા-૩૮૩૦૦૧
 • ઇમેલ એડ્રેસ :atma.sabarkantha@gmail.com
 • ફોન નંબર : ૦ર૭૭૨-ર૪૦૨૨૩
 • ફેકસ નંબર : -
અરવલ્લી
 • કચેરીનું સરનામું :આત્મા પ્રોજેક્ટ, પ્રથમ માળ,જીલ્‍લા પંચાયત, બાયપાસ રોડ, હિમતનગર, જી.સાબરકાંઠા-૩૮૩૦૦૧
 • ઇમેલ એડ્રેસ :atma.sabarkantha@gmail.com
 • ફોન નંબર : ૦ર૭૭૨-ર૪૦૨૨૩
 • ફેકસ નંબર : -
સુરેંદ્રનગર
 • કચેરીનું સરનામું :ખેડૂત તાલીમ કેન્‍દ્ર,જીલ્‍લા ઉધોગ કેન્‍દ્રની બાજુમાં,સુરેન્‍દ્રનગર-૩૬૩૦૦૧
 • ઇમેલ એડ્રેસ :atma.surendranagar@gmail.com
 • ફોન નંબર : ૦ર૭૫ર-ર૮ર૫૦ર
 • ફેકસ નંબર : -
તાપી
 • કચેરીનું સરનામું :ખેડુત તાલીમ કેન્દ્ર,ઉનાઇ રોડ, પાનવાડી,તા.વ્‍યારા, જી.તાપી-૩૯૪૬૫૦
 • ઇમેલ એડ્રેસ :atmatapi@yahoo.com
 • ફોન નંબર : ૦ર૬ર૬-રર૦૭૩૨
 • ફેકસ નંબર : -
વડોદરા
 • કચેરીનું સરનામું :આત્માનાયબ ખેતી નિયામક(વિ.)ની કચેરી, છઠો માળ, પોલીસ ભવન, જેલ રોડ,વડોદરા-૩૯૦૦૧
 • ઇમેલ એડ્રેસ :pdatmavadodara@gmail.com
 • ફોન નંબર : ૦ર૬૫-ર૪૧૩રરર
 • ફેકસ નંબર : -
વલસાડ
 • કચેરીનું સરનામું :આત્મા પ્રોજેક્ટછઠ્ઠો માળ, ખેતીવાડી શાખા,જીલ્‍લા પંચાયત કચેરી,વલસાડ-૩૯૬૦૦૧
 • ઇમેલ એડ્રેસ :-
 • ફોન નંબર : ૦૨૬૬૯-૨૩૨૪૫૬
 • ફેકસ નંબર : -
છોટા ઉદેપુર
 • કચેરીનું સરનામું :ખેડૂત તાલીમ કેન્દ્ર,જુના દિવાન બંગલા કંમ્પાઉન્ડ,આદિવાસી મ્યુઝીયમની સામે,છોટા ઉદેપુર-૩૯૧૧૬૫
 • ઇમેલ એડ્રેસ :-
 • ફોન નંબર : ૦ર૬૩ર-ર૫૩૮૯ર
 • ફેકસ નંબર : -
નેવિગેશન પર જાઓ>