પ્રકાશનો

પ્રવૃત્તિઓ

પ્રેરણા પ્રવાસ

વિસ્‍તરણ કાર્યકરો નવી ટેકનોલોજી જાણે અને ખેડૂતો સુધી પહોંચાડે તે માટે રાજય બહારના પ્રેરણા પ્રવાસની જોગવાઇ છે.

નેવિગેશન પર જાઓ