પ્રકાશનો

પ્રવૃત્તિઓ

પ્રેરણા પ્રવાસ

વિસ્‍તરણ કાર્યકરો નવી ટેકનોલોજી જાણે અને ખેડૂતો સુધી પહોંચાડે તે માટે રાજય બહારના પ્રેરણા પ્રવાસની જોગવાઇ છે.

સમેતિ પ્રેરણા પ્રવાસ

વર્ષ પ્રવાસ લાભાર્થીઓની સંખ્‍યા
૨૦૧૩-૧૪ ૩૪
૨૦૧૪-૧૫ ૧૭
૨૦૧૫-૧૬ ૧૯
૨૦૧૬-૧૭ ૨૮૦
૨૦૧૭-૧૮ ૨૬૦
૨૦૧૮-૧૯ ૩૫૦
કુલ ૧૦ ૭૦
નેવિગેશન પર જાઓ>