પ્રકાશનો

ઈ-સીટીઝન

સરકારી ઠરાવ

  • ઠરાવ ક્રમાંક
    ઠરાવનો વિષય
    ઠરાવ તારીખ
ક્રમઠરાવ તારીખઠરાવ ક્રમાંકઠરાવનો વિષયશાખાડાઉનલોડ્સ
1 30-04-2019 અતમ-૧૦૨૦૧૮-૪૩૫૪-ક-૭ અનુસૂચિત જાતિના ખેડૂતો માટે એગ્રીકલ્‍ચર ટેકનોલોજી મેનેજમેન્‍ટ એજન્‍સી (ATMA project for S.C. Farmers) યોજનાને વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦માં ચાલુ રાખવા બાબત. ક-૭ GR-SC.pdf (916 KB)
2 29-04-2019 અતમ-૧૦૨૦૧૮-૪૩૫૬-ક-૭ સમેતિ ખાતે માહિતી અને સંદેશા વ્‍યવહાર કેન્‍દ્રની સ્‍થાપના યોજના વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦માં ચાલુ રાખવાની વહીવટી મંજૂરી આપવા બાબત ક-૭ ICC-2019-20-yojana.pdf (1 MB)
3 15-04-2019 અતમ-૧૦૨૦૧૮-૪૩૫૩-ક-૭ અનુસૂચિત જનજાતિના ખેડૂતો માટે એગ્રીકલ્‍ચર ટેકનોલોજી મેનેજમેન્‍ટ એજન્‍સી (ATMA Project for S.T. Farmers) યોજનાને વર્ષ્ ૨૦૧૯-૨૦માં ચાલુ રાખવા બાબત ક-૭ GR-ST.pdf (672 KB)
4 12-04-2019 અતમ-૧૦૨૦૧૮-૪૩૫૫-ક-૭ એગ્રીકલ્‍ચર ટેકનોલોજી મેનેજમેન્‍ટ એજન્‍સી (ATMA Normal) પ્રોજેક્ટને વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦માં ચાલુ રાખવાની વહીવટી મંજુરી આપવા બાબત (કેન્‍દ્ર પુરસ્‍કૃત યોજના ૬૦:૪૦, રાજય પ્‍લાન) ક-૭ gr-Normal.pdf (666 KB)
5 25-06-2018 અતમ-૧૦૨૦૧૭-૨૨૨૫-ક.૭ એગ્રીકલ્‍ચર ટેકનોલોજી મેનેજમેન્‍ટ એજન્‍સી (ATMA) પ્રોજેકટના મહેકમને વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માં ચાલુ રાખવાની મંજૂરી આપવા બાબત ક-૭ GR-ATMA-MAHEKAM-2018-19.pdf (888 KB)
6 13-06-2018 અતમ-૧૦૨૦૧૭-૨૨૨૭-ક.૭ સમેતિ ખાતે માહિતી અને સંદેશા વ્‍યવહાર કેન્‍દ્રની સ્‍થાપના યોજનાના મહેકમને વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માં ચાલુ રાખવા બાબત ક-૭ GR-ICC-MAHEKAM-2018-19.pdf (659 KB)
7 04-04-2018 અતમ-૧૦૨૦૧૭-૨૨૨૫-ક.૭ એગ્રીકલ્‍ચર ટેકનોલોજી મેનેજમેન્‍ટ એજન્‍સી (ATMA-Normal) પ્રોજેકટને વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માં ચાલુ રાખવાની મંજૂરી આપવા બાબત (કેન્‍દ્ર પુરસ્‍કૃત યોજના, ૬૦:૪૦, રાજ્ય પ્‍લાન) ક-૭ Normal-2018-19-GR.PDF (1 MB)
8 04-04-2018 અતમ-૧૦૨૦૧૭-૨૨૨૮-ક.૭ અનુસૂચિત જનજાતિના ખેડૂતો માટે એગ્રીકલ્‍ચર ટેકનોલોજી મેનેજમેન્‍ટ એજન્‍સી (ATMA Project for S.T. Farmers) યોજાનાને વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માં ચાલુ રાખવા બાબત. ક-૭ TSP-2018-19-GR.PDF (1 MB)
9 02-04-2018 અતમ-૧૦૨૦૧૭-૨૨૨૭-ક.૭ મેતિ ખાતે માહિતી અને સંદેશા વ્‍યવહાર કેન્‍દ્રની સ્‍થાપના યોજના વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માં ચાલુ રાખવાની વહીવટી મંજૂરી આપવા બાબત ક-૭ ICC-2018-19-GR.PDF (1 MB)
10 28-03-2018 અતમ-૧૦૨૦૧૭-૨૨૨૬-ક.૭ અનુસૂચિત જાતિના ખેડૂતો માટે એગ્રીકલ્‍ચર ટેકનોલોજી મેનેજમેન્‍ટ એજન્‍સી (ATMA Project for S.C. Farmers) યોજાનાને વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માં ચાલુ રાખવા બાબત. ક-૭ SC-2018-19-GR.PDF (1 MB)
11 23-06-2017 અતમ-૧૦૨૦૧૬-૪૧૧૩-ક.૭ એગ્રીકલ્‍ચર ટેકનોલોજી મેનેજમેન્‍ટ એજન્‍સી (ATMA) પ્રોજેકટના મહેકમને વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮માં ચાલુ રાખવાની મંજૂરી આપવા બાબત ક-૭ GR-Manpower-2017-18.PDF (2 MB)
12 19-05-2017 અતમ-૧૦૨૦૧૬-૪૧૪૪-ક.૭ સમેતિ ખાતે માહિતી અને સંદેશા વ્‍યવહાર કેન્‍દ્રની સ્‍થાપના યોજનાના મહેકમને વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮માં ચાલુ રાખવા બાબત. ક-૭ ICC-Manpower-2017-18.pdf (5 MB)
13 12-04-2017 અતમ-૧૦૨૦૧૬-૪૧૪૪-ક.૭ સમેતિ ખાતે માહિતી અને સંદેશા વ્‍યવહાર કેન્‍દ્રની સ્‍થાપના યોજના વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮માં ચાલુ રાખવાની વહીવટી મંજૂરી આપવા બાબત. ક-૭ ICC-Admin-GR-2017-18.PDF (913 KB)
14 12-04-2017 અતમ-૧૦૨૦૧૬-૪૧૧૩-ક.૭ એગ્રીકલ્‍ચર ટેકનોલોજી મેનેજમેન્‍ટ એજન્‍સી (ATMA-Normal) પ્રોજેક્ટને વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮માં ચાલુ રાખવાની વહીવટી મંજુરી આપવા બાબત. (કેન્‍દ્ર પુરસ્‍કૃત યોજના, ૬૦:૪૦, રાજ્ય પ્‍લાન) ક-૭ ATMA-GR-2017-18-Normal.PDF (1 MB)
15 07-04-2017 અતમ-૧૦૨૧૬-૪૧૪૬-ક.૭ અનુસૂચિત જનજાતિના ખેડૂતો માટે એગ્રીકલ્‍ચર ટેકનોલોજી મેનેજમેન્‍ટ એજન્‍સી (ATMA Project for S.T. Farmers) યોજનાને વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮માં ચાલુ રાખવા બાબત. ક-૭ ST-GR-2017-18-admin.PDF (1 MB)
12
નેવિગેશન પર જાઓ>