પ્રકાશનો

ઈ-સીટીઝન

સરકારી ઠરાવ

  • ઠરાવ ક્રમાંક
    ઠરાવનો વિષય
    ઠરાવ તારીખ
ક્રમઠરાવ તારીખઠરાવ ક્રમાંકઠરાવનો વિષયશાખાડાઉનલોડ્સ
1 07-04-2016 અતમ-૧૦૨૦૧૫-૨૮૧૨-ક-૭ એગ્રીકલ્‍ચર ટેકનોલૉજી મેનેજમેન્‍ટ એજન્‍સી (ATMA Normal) પ્રોજેકટને વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭માં ચાલુ રાખવાની વહીવટી મંજૂરી આપવા બાબત (કેન્‍દ્ર પુરસ્‍કૃત યોજના ૬૦-૪૦ રાજ્ય પ્‍લાન) ક-૭ General-G-R-206-17-1.PDF (5 MB)
2 06-04-2016 અતમ-૧૦૨૦૧૫-૨૭૪૪-ક-૭ અનુસૂચિત જનજાતિના ખેડુતો માટે એગ્રીકલ્‍ચર ટેકનાલૉજી મેનેજમેન્‍ટ એજન્‍સી (ATMA Project for S.T. Farmers) યોજનાને વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ માં ચાલુ રાખવા બાબત. ક-૭ G-R-GOG-S-T-16-17-3.PDF (2 MB)
3 05-04-2016 અતમ-૧૦૨૦૧૫-૨૭૪૫-ક.૭ અનુસૂચિત જાતિના ખેડૂતો માટે એગ્રીકલ્‍ચર ટેકનોલૉજી મેનેજમેન્‍ટ એજન્‍સી (ATMA Project for S.C. Farmers) યોજનાને વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ માં ચાલુ રાખવા બાબત ક-૭ SC-Admin-G-R-2016-17-2.PDF (3 MB)
નેવિગેશન પર જાઓ