પ્રકાશનો

આત્મા

નેશનલ મિશન ઓન એગ્રીકલ્ચરલ એક્સ્ટેન્શન(NMAET) હેથળની નવી માર્ગદર્શિ

ક્રમ વિષય ડાઉનલોડ
ATMA GUIDELINES, 2018 under Krishonnati YojanaGUIDELINES FORSUPPORT TO STATE EXTENSION PROGRAMMES FOREXTENSION REFORMS (ATMA) SCHEME, 2018 PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site(1.17 MB)
નેશનલ મિશન ઓન એગ્રીકલ્ચરલ એક્સ્ટેન્શન(NMAET) હેથળની આત્મા ગાઇડલાઇન – અંગ્રેજી PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site(751 KB)
નેશનલ મિશન ઓન એગ્રીકલ્ચરલ એક્સ્ટેન્શન(NMAET) હેથળની આત્મા ગાઇડલાઇનનો ગુજરાતી સારાંશ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site(116 KB)
નેવિગેશન પર જાઓ>