પ્રકાશનો

સંપર્ક

જીલ્લા કચેરીઓ

અ.નં. જીલ્‍લા એસ.ટી.ડી. કોડ ટેલી. નં. ફેક્સ નં.
અમદાવાદ ૦૭૯ ૨૭૫૦૦૫૨૯ ૨૭૫૦૦૯૨૪
અમરેલી ૦૨૭૯૨ ૨૨૦૫૬૨ ૨૨૦૫૬૨
આણંદ ૦૨૬૯૨ ૨૬૧૩૨૭ ૨૬૦૫૬૧
અરવલ્લી ૦૨૭૭૨ ૨૪૦૨૨૩ ૨૪૦૮૭૨
બનાસકાંઠા (ડીસા) ૦૨૭૪૪ ૨૨૧૨૧૪ ૨૨૧૨૧૪
ભરૂચ ૦૨૬૪૨ ૨૬૧૬૧૧ ૨૪૦૯૫૧
ભાવનગર ૦૨૭૮ ૨૫૧૨૪૩૨ ૨૫૧૨૪૩૨
બોટાદ ૦૨૭૮ ૨૫૧૨૪૩૨ ૨૫૧૨૪૩૨
દાહોદ ૦૨૬૭૩ ૨૪૨૩૭૮ ૨૪૨૩૬૮
૧૦ ડાંગ (આહવા) ૦૨૬૩૧ ૨૨૦૩૫૫ -
૧૧ ગાંધીનગર ૦૭૯ ૨૩૨૪૩૮૫૩ ૨૩૨૪૪૫૯૩
૧૨ જામનગર ૦૨૮૮ ૨૭૧૦૪૭૦ ૨૭૧૦૪૭૦
૧૩ દેવભૂમિ દ્વારકા ૦૨૮૮ ૨૭૧૦૪૭૦ ૨૭૧૦૪૭૦
૧૪ જુનાગઢ ૦૨૮૫ ૨૬૩૧૭૯૪ ૨૬૩૧૭૯૪
૧૫ ગીર સોમનાથ ૦૨૮૫ ૨૬૩૧૭૯૪ ૨૬૩૧૭૯૪
૧૬ ખેડા ૦૨૬૯૯ ૨૨૨૨૩૭ -
૧૭ કચ્‍છ ભુજ (માંડવી) ૦૨૮૩૨ ૨૨૦૦૦૪ ૨૨૩૩૫૧
૧૮ મહેસાણા ૦૨૭૬૨ ૨૨૦૮૪૦ ૨૨૦૮૪૦
૧૯ નર્મદા ૦૨૬૪૦ ૨૨૪૩૨૬ ૨૨૦૩૨૬
૨૦ નવસારી ૦૨૬૩૭ ૨૮૧૦૮૫ ૨૩૩૦૩૦
૨૧ પંચમહાલ (ગોધરા) ૦૨૬૭૨ ૨૬૫૪૦૨ -
૨૨ મહિસાગર ૦૨૬૭૨ ૨૬૫૪૦૨ -
૨૩ પાટણ ૦૨૭૬૬ ૨૯૨૯૪૯ -
૨૪ પોરબંદર ૦૨૮૬ ૨૨૨૨૮૫૧ -
૨૫ રાજકોટ ૦૨૮૧ ૨૪૫૨૧૮૧ ૨૪૫૦૦૪૨
૨૬ મોરબી ૦૨૮૧ ૨૪૫૨૧૮૧ ૨૪૫૦૦૪૨
૨૭ સાબરકાંઠા, હિંમતનગર ૦૨૭૭૨ ૨૪૦૨૨૩ ૨૪૦૮૭૨
૨૮ સુરત ૦૨૬૧ ૨૨૦૨૪૪ -
૨૯ સુરેન્‍દ્રનગર ૦૨૭૫૨ ૨૮૪૪૮૦ ૨૮૪૪૭૭
૩૦ તાપી ૦૨૬૨૬ ૨૨૦૭૩૨ ૨૨૦૩૬૫
૩૧ વડોદરા, ૦૨૬૫ ૨૪૧૩૨૨૨ -
૩૨ વલસાડ ૦૨૬૩૨ ૨૫૩૮૯૨ ૨૫૩૮૯૧
૩૩ છોટાઉદેપુર ૦૨૬૬૯ ૨૩૨૪૫૬ -
નેવિગેશન પર જાઓ>