પ્રકાશનો

ઈ-સીટીઝન

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર

ક્રમવિષય/મથાળુંડાઉનલોડ્સ
1 પ્રસ્તાવના 1.pdf (153 KB)
2 સંગઠનની વિગતો, કાર્યો અને ફરજો 2.pdf (568 KB)
3 અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની સત્તા અને ફરજો 3.pdf (246 KB)
4 કાર્યો કરવા માટેના નિયમો, વિનિયમો, સૂચનાઓ નિયમ સંગ્રહ અને દફતરો 4.pdf (270 KB)
5 નીતિ ઘડતર અથવા નીતિના અમલ સંબંધી જનતાના સભ્યો સાથે સલાહ- પરામર્શ અથવા તેમના પ્રતિનિધિત્વ માટેની કોઇ વ્યવસ્થા હોય તો તેની વિગત 5.pdf (181 KB)
6 જાહેરતંત્ર અથવા તેના નિયંત્રણ હેઠળની વ્યક્તિઓ પાસેના દસ્તાવેજોની કક્ષાઓ અંગેનું પત્રક 6.pdf (201 KB)
7 નીતિ અથવા તેના અમલીકરણના ઘડતર સંબંધમાં જનતાના સભ્યો સાથે વિચાર વિનિમય માટે અથવા તેમના દ્વારા રજુઆત માટેની વિદ્યમાન કોઇ ગોઠવણીની વિગતો 7.pdf (158 KB)
8 સરકારી માહિતી અધિકારીઓના નામ, હોદ્દો અને અન્ય વિગતો 8.pdf (193 KB)
9 નિર્ણય લેવાની પ્રક્રિયામાં અનુસરવાની કાર્યપધ્ધતિ 9.pdf (184 KB)
10 આત્મા યોજનાના અધિકારી અને કર્મચારીઓની માહિતી પુસ્તીકા (ડીરેકટરી) 10.pdf (190 KB)
11 વિનિયમોમાં જોગવાઇ કર્યા મુજબ મહેનતાણાની પધ્ધતિ સહિત દરેક અધિકારી અને કર્મચારીને મળતુ માસિક મહેનતાણુ (વર્ષ-૨૦૧૯-૨૦) 11.pdf (179 KB)
12 પ્રત્યેક સંસ્થાને ફાળવાયેલ અંદાજ પત્ર 12.pdf (125 KB)
13 સહાયકી કાર્યક્રમોના અમલ અંગેની પધ્ધતિ 13.pdf (125 KB)
14 આપેલ રાહતો, પરમિટ કે અધિકૃત મેળવનારની વિગતો 14.pdf (169 KB)
15 કાર્યો કરવા માટે નક્કી કરેલા ધોરણો 15.pdf (186 KB)
12
નેવિગેશન પર જાઓ>