પ્રકાશનો

ટેન્ડર્સ

ટેન્ડર્સ

ક્રમ વિગતો ડાઉનલોડ્
1 પ્લેસમેન્ટ એજન્સીની નિમણૂક અંગેનું ટેન્ડરનું કોરીજેન્ડમ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(308 KB)
2 પ્લેસમેન્ટ એજન્સીની નિમણૂક અંગેનું ટેન્ડર PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(991 KB)
3 Selection of placement Agency for Manpower supply PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(256 KB)
નેવિગેશન પર જાઓ>