પ્રકાશનો

પ્રવૃત્તિઓ

તાલીમ

રાજયમાં વિસ્‍તરણ કાર્ય સાથે સંકળાયેલ વિસ્‍તરણ કાર્યકરોને જરૂરિયાત મૂજબ તાલીમ આપવામાં આવે છે.

સમેતિ તાલીમ

વર્ષ તાલીમ પુરૂષ સ્ત્રી લાભાર્થીઓની સંખ્‍યા
૨૦૦૭-૦૮ ૨૫૫ ૨૬૩
૨૦૦૮-૦૯ ૩૪ ૧૬૦૭ ૧૭૮ ૧૭૮૫
૨૦૦૯-૧૦ ૧૬ ૬૮૬ ૨૬ ૭૧૨
૨૦૧૦-૧૧ ૫૦ ૨૧૮૧ ૨૨ ૨૨૦૩
૨૦૧૧-૧૨ ૩૩ ૯૭૩ ૯૫ ૧૦૬૮
૨૦૧૨-૧૩ ૩૫ ૭૬૫ ૨૭૬ ૧૦૪૧
૨૦૧૩-૧૪ ૪૨ ૧૧૦૫ ૧૩૪ ૧૨૩૯
૨૦૧૪-૧૫ ૫૧ ૧૪૩૦ ૧૫૯ ૧૫૮૯
૨૦૧૫-૧૬ ૫૦ ૧૬૬૦ ૩૧૯ ૧૯૭૯
૨૦૧૬-૧૭ ૨૯ ૯૦૭ ૧૦૫ ૧૦૧૨
૨૦૧૭-૧૮ ૨૯ ૧૦૨૯ ૧૧૭ ૧૧૪૬
૨૦૧૮-૧૯ ૩૦ ૮૩૧ ૧૨૮ ૯૫૯
કુલ ૪૦૭ ૧૩૪૨૯ ૧૫૬૭ ૧૪૯૯૬
નેવિગેશન પર જાઓ>